پاسپورت و پذیرش دومینیکا

آیا پذیرش من تضمین شده است؟

پاسپورت و پذیرش دومینیکا

قبل از گذراندن شرایط مدنظر هیچ تضمینی وجود ندارد که خانواده ی که به دنبال اخذ تابعیت و پاسپورت دومنیکا هستند به صورت خودکار پذیرفته شوند حتی اگر خیلی ثروتمند باشند. کمکهایی که به صندوق دولت می شود در یک حساب سپرده قرار می گیرد با این حال اگر درخواست پذیرش یک متقاضی توسط مقامات بخش مهاجرت دومنیکا به هر دلیلی رد شود، کمک مالی متقاضی به طور کامل و تنها با کسر هزینه ی درخواست پذیرش دولت به سرعت به متقاضی برگردانده می شود.

 

پاسپورت و پذیرش دومینیکا