اخذ تضمینی پاسپورت

چند نفر افراد وابسته می توانند در یک فرم درخواست باشند؟

یک فرم درخواست تابعیت اقتصادی دومنیکا می تواند تعداد نامحدودی از افراد وابسته ی واجد شرایط را در خود بگنجاند که به سرمایه گذار این اجازه را می دهد که تمام اعضای خانواده اش را صرفنظر از تعداد فرزندانش در فرم درخواست بگنجاند. در حالی که هیچ محدودیتی برای تعداد افراد وابسته که به دنبال کسب تابعیت از طریق برنامه ی سرمایه گذاری در دومنیکا هستند وجود ندارد فقط افرادی که کاملا توسط متقاضی اصلی حمایت می شوند مناسب و واجد شرایط هستند. حداکثر سن برای فرزندان وابسته تا ۲۸ سال افزایش یافته است که آن را به یکی بالاترین ملاک های سنی در صنعت اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری تبدیل کرده است. حداقل سن برای والدین وابسته و یا پدربزرگ و مادربزرگ وابسته به ۵۵ سال کاهش یافته است.

اخذ تضمینی پاسپورت

 

اخذ تضمینی پاسپورت