دومینیکا

کدامیک از اعضای خانواده را می توان وابسته قلمداد کرد؟

بر اساس قوانین برنامه ی تابعیت اقتصادی دومنیکا، یک فرد وابسته ی واجد شرایط:

-همسر متقاضی اصلی

-فرزند متقاضی اصلی و یا همسرش که کمتر از ۱۸ سال سن دارد.

-فرزند متقاضی اصلی و یا همسرش که بطور کامل توسط والدینش حمایت می شود وبین ۱۸ تا ۲۸ سال سن دارد

و از سن ۱۸ سالگی در یک موسسه ی آموزش عالی حضور یابد.

-دختر مجرد متقاضی اصلی که با والدینش زندگی می کند و توسط آنان حمایت می شود و کمتر از ۲۸ سال سن دارد.

-فرزند متقاضی اصلی و یا همسرش که کاملا توسط والدینش حمایت می شود که بالای ۱۸ سال سن دارد

و مشکل جسمی و یا ذهنی دارد.

-والدین و یا پدربزگ و مادر بزرگ متقاضی اصلی و یا همسرش که با متقاضی اصلی زندگی می کنند

و توسط او کاملا حمایت می شوند و بالای ۵۵ سال سن دارند.

بر اساس قوانین یک بچه را می توان هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ بیولوژیکی به فرزندخواندگی پذیرفت.

 

پروازهای مستقیم به فرودگاه دومنیکا