حسابهای بانکی در تسهیل تجارت بین الملل نقش به سزایی ایفا میکند. از جمله خدمات موجود

  • گشایش اسناد تجاری
  • اخذ کارتهای اعتباری
  • واریز و برداشت الکترونیک
  • انتقال پول بین حسابهای در دیگر کشورها
  • استفاده از کارتهای ماشین بانک

افتتاح حسابهای بانکی در کشورهای ثالث جهت تحصیل اعتبار برای شهروند جهانی بی شک به نحو قابل توجهی میتواند در امر تجارت بین الملل مفید باشد.