آدرس:     تهران – ایران

تلفن:     UK: (0044-20) 7993 5816

تلفن:     IR: (0098-21) 8866 5867

 

ایمیل:    info@biznesspass.com

سایت:   biznesspass.com