اخذ اقامت آمریکا: با توجه مصوبات ۲۰ ماه مارس، مصادف با اول فروردین ۱۳۹۷ در  اعمال گزینش جدید، جزییات برنامه های مهاجرتی آمریکا و تغییرات احتمالی برای متقاضیان ایرانی به مجرد انتشار جهت اطلاع متقاضیان اعلام میگردد.      آخرین بروز رسانی ۲۰ مارس ۲۰۱۸  […]